මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல் Open Close
48453 Negomabo Accountant Wanted experienced Accountant for Food Factory. srilanka1@hotelsa.es 0313122122 2017-02-17 2017-03-03
48452 Clerk/Asst Wanted Clerk/Asst with QB. ab.graphics@hotmail.com 0777684899 2017-02-17 2017-03-03
48451 Accountant Wanted retired Accountant 0789494259 2017-02-17 2017-03-03
48450 Colombo 6 Supervisor 1-year experience Accountants and Supervisor for Audit Firm. asagopal@yahoo.com 0777563179 2017-02-17 2017-03-03
48449 Accountant Wanted female Accountant part qualified Minimum 10 years experience in final accounts and taxation. careerk@gmail.com 2017-02-17 2017-03-03
48448 Audit Audit firm requires Snr.Audit Staff. Retired/experienced. 0726323333 2017-02-17 2017-03-03
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை Open Close
48447 Maharagama Male/Female Wanted trained / Untrained Male/Female staff for sales and stock control work for bicycles. 0777696944 2017-02-17 2017-03-03
48446 Vacancies Available few Vacancies in our Garment company. 0112730731 2017-02-17 2017-03-03
48445 Kadawatha Supervisor Wanted Sales and Marketing Supervisor for our Furniture company. info@jilbofurniture.com 0712751725 2017-02-17 2017-03-03
48444 Executives Wanted Sales Executives with riding license and exposure and passion for sales. info@icsteam.lk 011473872 2017-02-17 2017-03-03
48443 Nawala Manager Wanted Showroom Manager for our ceramic company. Age 30-40. P & R Ceramic , 21 A, Narahenpita rd, Nawala. 2017-02-17 2017-03-03
48442 Kottawa Salesmen Wanted Salesmen for our company. 0769003428 2017-02-17 2017-03-03
48441 Rajagiriya Vacancy Permanent employment in a leading Financial situation. Age 18-25 Salary Rs 40000/= 0772929020 2017-02-17 2017-03-03
48440 Vacancies Immediate vacancies (Showroom Sales / Distributors, Sales Rep) Age 20-40 apljobs12@gmail.com 0778869803 2017-02-17 2017-03-03
48439 Trainee Wanted Driver cum Trainee salesman for FMCG company. 0769880372 2017-02-17 2017-03-03
48347 සේවක සේවිකාවන් පාපැදි අලෙවිය සඳහා පු/නු සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0777696944 2017-02-15 2017-03-01
48346 සේවක සේවිකාවන් පොත් ප්‍රකාශන ආයතනයක නැවතී සේවය සඳහා සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0777200647 2017-02-15 2017-03-01
48335 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0773675331 2017-02-15 2017-03-01
48334 මාලබේ සේවකයෙකු අප ආයතනය සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0771394906 2017-02-15 2017-03-01
48333 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා පිරිමි සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0711516662 2017-02-15 2017-03-01
48332 සහයකයින් අප ආයතනය සඳහා වෙළඳ සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0765512029 2017-02-15 2017-03-01
48331 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0714171298 2017-02-15 2017-03-01
48330 කඩවත සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0773368258 2017-02-15 2017-03-01
48329 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0721483145 2017-02-15 2017-03-01
48328 සෙල්ස් රෙප් අප ආයතනය සඳහා සෙල්ස් රෙප්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775143321 2017-02-15 2017-03-01
48327 සෙල්ස්/කැෂියර් අප සමාගම සඳහා සෙල්ස්/කැෂියර් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0788700222 2017-02-15 2017-03-01
48326 පළතුරු කඩයක් සඳහා නැවතී සේවයට සේවකයින් උවමනායි. 0773528540 2017-02-15 2017-03-01
45866 வத்தளை விற்பனை பிரதிநிதிகள் பெயின்ட் கம்பெனிக்கு விற்பனை பிரதிநிதிகள் தேவை. மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 0757814814 2016-09-27 2017-06-27
45865 பத்தரமுல்ளை விற்பனையாளர்கள் நகைக்கடை விற்பனை நிலையத்திற்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும. 0718426815, 0727426815 2016-09-27 2017-06-27
45862 தெஹிவளை சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை. 0775770432 2016-09-27 2017-06-27
45863 சேல்ஸ் கொழும்பில் உள்ள சில்லறை கடைக்கு ௨௫ வயதிற்குட்பட்ட மழையாக தமிழ் இளைஞன் தேவை. மாத சம்பளம் 36000. 0754918984 2016-09-27 2017-06-27
45864 விற்பனையாளர்கள் செட்டியார் தெரு பிரபல நகை கடைக்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. 0772225122 2016-09-27 2017-06-27
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம் Open Close
48418 Kiribathgoda Vacancy with good knowledge in Ms.Office Software and English knowledge. Salary Rs 20000-25000/= Call over between 2-3 pm 0712725038 2017-02-17 2017-03-03
48417 Colombo Office Asst Wanted female Office Asst. 071598898 2017-02-17 2017-03-03
48416 Typist Wanted Typist English/Sinhala. 483611@gmail.com Salary Rs 20000/= 2017-02-17 2017-03-03
48415 Designers Wanted Web Designers for part time. Good English. 0772969371 2017-02-17 2017-03-03
48414 Nittambuwa Archiectural Wanted Architectural Designers. 0779530831 2017-02-17 2017-03-03
48391 සේවිකාවක් කාර්යාලයක් සඳහා ඉංග්‍රීසි හා සිංහල මනා දැනුමක් ඇති සේවිකාවක් උවමනායි. 0775570961 2017-02-17 2017-03-03
48390 Operators පරිගණක දැනුමැති Operatorsවරු සිල්ලර වෙළඳ සැලක්ට උවමනායි. 0714171298 2017-02-17 2017-03-03
48389 කැෂියර්වරුන්/වරියන් පුහුණු කිරීම සඳහා පළපුරුදු කැෂියර්වරුන්/වරියන් උවමනායි. 0775964433 2017-02-17 2017-03-03
48388 Graphics Designer අප ආයතනයට පළපුරුදු Graphics Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0785323737 2017-02-17 2017-03-03
48387 සේවිකාවන් පු/නු පරිගණක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112825788 2017-02-17 2017-03-03
48386 පන්නිපිටිය Hardware ප්‍රසිද්ධ පරිගණක ව්‍යාපාරයක් සඳහා Hardware දැනුමැති අය උවමනායි. 0715416813 2017-02-17 2017-03-03
48384 AutoCad අප ආයතනය සඳහා AutoCad,3D max, 3D Design දන්නා සේවිකාවන් උවමනායි. alfa286@yahoo.com 0786103778 2017-02-17 2017-03-03
48385 3D Design අප ආයතනය සඳහා 3D Design දන්නා අය උවමනායි. 0773030390 2017-02-17 2017-03-03
48383 කොළඹ Graphics Designer අපගේ ආයතනය සඳහා අවු 5 වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අවු 30 අඩු Graphics Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0112588813 2017-02-17 2017-03-03
48382 කැළණිය AutoCad අප ආයතනය සඳහා AutoCad දන්නා ශිල්පියෙකු උවමනායි. 0763686081 2017-02-17 2017-03-03
48381 සේවක සේවිකාවන් ආයතනයක් සඳහා Graphic Design දන්නා සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. pgservices77@gmail.com 0773502018 2017-02-17 2017-03-03
48380 සේවිකාවන් ඇඩ්වර්ටයිසින් ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0774726677 2017-02-17 2017-03-03
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள் Open Close
48377 Teacher We are looking for a Teacher for Grade 1 child. 0773358961 2017-02-16 2017-03-02
48376 Teacher Wanted Teacher for home visit. O/L Cambridge & Grade 8 Science. 0775756162 2017-02-16 2017-03-02
48375 Teacher Wanted Experienced Teacher for a Montessori. 0779654481 2017-02-16 2017-03-02
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை Open Close
48524 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114283916 2017-02-19 2017-03-05
48523 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768530704 2017-02-19 2017-03-05
48522 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0113199694 2017-02-19 2017-03-05
48521 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775041237 2017-02-19 2017-03-05
48520 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712200770 2017-02-19 2017-03-05
48519 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0113443615 2017-02-19 2017-03-05
48518 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772307938 2017-02-19 2017-03-05
48517 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772147956 2017-02-19 2017-03-05
48516 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717952550 2017-02-19 2017-03-05
48515 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775756334 2017-02-19 2017-03-05
48514 වෛද්‍යවරුන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් හා වෛද්‍යවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775013813 2017-02-19 2017-03-05
48513 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717897873 2017-02-19 2017-03-05
48512 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718858113 2017-02-19 2017-03-05
48511 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772162909 2017-02-19 2017-03-05
48510 සේවිකාවක් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774191421 2017-02-19 2017-03-05
48509 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776737208 2017-02-19 2017-03-05
48508 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717109880 2017-02-19 2017-03-05
48507 සේවිකාවන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0115241935 2017-02-19 2017-03-05
48506 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙකුගේ යටතේ සේවය සඳහා තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777801534 2017-02-19 2017-03-05
48505 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775220457 2017-02-19 2017-03-05
48504 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716391747 2017-02-19 2017-03-05
48438 Pharmacist Wanted SLMC qualified MLT's Pharmacist 0779016629 2017-02-17 2017-03-03
48437 Pharmacist Wanted Pharmacist / Assistant with experience need for newly open pharmacy. 0112730567 2017-02-17 2017-03-03
48436 Vacancies Wanted MBBS Doctors and available another vacancy in our company. 0772177593 2017-02-17 2017-03-03
48435 Doctor Wanted MBBS Doctor for medical practice. 0713646427 2017-02-17 2017-03-03
48434 Colombo 6 Vacancies Available few Vacancies in our hospital. hr@royalhospitals.com 0112584212 2017-02-17 2017-03-03
48433 Doctors Wanted Doctors for permanent or Part time. 0777882581 2017-02-17 2017-03-03
48432 Colombo 8 Dentist Wanted Dentist (B.D.S) for dental surgery. 0777744011 2017-02-17 2017-03-03
48431 Surgeon Wanted Dental Surgeon - work or rent. familycaremedics@gmail.com 0777882581 2017-02-17 2017-03-03
45880 வேலையாட்கள் பாமசிக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். 071914197 2016-09-27 2017-06-27
45879 பாமசியில் வேலை பாமசியில் வேலை செய்ய மழையகத்தை சேர்ந்த ஆண்/பெண் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0785008095 2016-09-27 2017-06-27
45878 பெண்கள் வேலைக்கு ஆயுர்வேத மத்திய நிலையத்திற்கு பயிற்சி பெற்ற 18 வயது தொடக்கம் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் மாதம் 80,000 க்கு மேழ் சம்பாதிக்களாம். தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம். 0767990133 2016-09-27 2017-06-27
45877 தாதிமார்கள் பல் வைத்தியசாலைக்கு அனுபவமுள்ள/அற்ற தாதிமார்கள் தேவை. 0722222867 2016-09-27 2017-06-27
45876 பாமசி பாமசிக்கு நன்கு அனுபவமுள்ள ஆண்/பெண் உடன் தேவை. 0754214451 2016-09-27 2017-06-27
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள் Open Close
48467 රත්මලාන ලිපිකරුවෙකු අපගේ ආයතනය සඳහා ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773228639 2017-02-18 2017-03-04
48473 කළගෙඩිහේන ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සදහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0332298655 2017-02-18 2017-03-04
48472 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සදහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0112879636 2017-02-18 2017-03-04
48471 කුරුණෑගල ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සදහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0759166606 2017-02-18 2017-03-04
48470 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සදහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0115288772 2017-02-18 2017-03-04
48469 කොට්ටාව ලිපිකාරිණියන් පුවත්පත් දැන්වීම් ආයතනයක් සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0717317520 2017-02-18 2017-03-04
48468 සහයක කාර්යාල සහයක සා/පෙළ සමත් අවු 18-45 මෝටර්සයිකල් බලපත්‍ර හිමි කෙනෙකු උවමනායි. 0779410050 2017-02-18 2017-03-04
48466 ලිපිකාරිණියක් අපගේ ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0772205627 2017-02-18 2017-03-04
48465 ලිපිකාරිණියක් අපගේ ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0711072428 2017-02-18 2017-03-04
48464 නිලධාරිණියක් අපගේ ආයතනය පිළිගැනීමේ නිලධාරිණියක් හා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0112156585 2017-02-18 2017-03-04
48463 මහරගම ටයිප් සෙටින් අපගේ ආයතනය සඳහා සිංහල/ඉංග්‍රීසි ටයිප් සෙටින් හා Excel and Word දන්නා සේවිකාවන් උවමනායි. 0342253099 2017-02-18 2017-03-04
48462 ලිපිකාරිණියන් කාර්යාලය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112240806 2017-02-18 2017-03-04
48461 ලිපිකරුවන් කාර්යාලය සඳහා පු/නු ලිපිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777572455 2017-02-18 2017-03-04
48460 සේවක/සේවිකාවන් නිවාස සැලසුම් ආයතනයක් සඳහා විශ්‍රාමික කාර්යාල සහය සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0711697101 2017-02-18 2017-03-04
48459 සේවිකාවක් ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112415596 2017-02-18 2017-03-04
48458 ලිපිකාරිණියන් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් සඳහා අවු 20-45 ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0774271409 2017-02-18 2017-03-04
48457 ගබඩා පාලකයෙකු සිමෙන්ති බෙදාහැරීමේ ආයතනයක් සඳහා අවු 40 වැඩි ගබඩා පාලකයෙකු අවශ්‍යයි. 0777724628 2017-02-18 2017-03-04
48456 ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා සහයක ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712767736 2017-02-18 2017-03-04
48455 සේවිකාවන් අප‍ගේ ආයතනය සඳහා අවිවාහක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0345088010 2017-02-18 2017-03-04
48454 නු‍ගේගොඩ ලිපිකාරිණියක් අප‍ගේ ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777738235 2017-02-18 2017-03-04
48411 Manager Available Manager potions in our Office. 0113037627 2017-02-17 2017-03-03
48410 Manager Wanted persons of age between 25-40 who have managerial leader ship. 0772335154 2017-02-17 2017-03-03
48365 Secretary Company Chairman looking for a secretary/PA. 1ankaconsult@yahoo.com 0112504073 2017-02-16 2017-03-02
48364 Clerk Wanted Experienced Clerk / Accountant for a Rubber Estate. 0112930673 2017-02-16 2017-03-02
48363 Computer Operator Wanted Good English Computer Operator. Full time/Part time. 0772969370 2017-02-16 2017-03-02
48362 Clerk Wanted well-experienced Tender Documentation Clerk. 0773858585 2017-02-16 2017-03-02
48361 Vacancies Available few office Vacancies in our office. Salary Rs. 45000/= 0774186250 2017-02-16 2017-03-02
48360 Secretary Wanted Secretary to work on part-time. Salary Rs. 45000/= 2012investment@gmail.com 2017-02-16 2017-03-02
48359 Colombo 03 Secretaries Wanted Secretaries for our office. hr@afacsl.com 2017-02-16 2017-03-02
48358 Borella Clerk Wanted immediately Clerk for Lawyer's Office. Salary Rs. 25000/= hr@cmathew.com 0112637177 2017-02-16 2017-03-02
45884 கணிணி இயக்குனர்கள் பெண் கணிணி இயக்குனர்கள் தேவை.பெண்கள் விஷேடம். 0777485616 2016-09-27 2017-06-27
45883 வேலையாள் ஆபீஸ் கிலார்க் வேலைக்கு தேவை. பெண். 0772037871 2016-09-27 2017-06-27
45882 வேலையாள் ஆபீஸ் ஒன்றிட்கு போட்டொகாபிம், பைன்டிங் மற்றும் ஏனைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய அனுபவமுள்ள/அற்ற கொட்டாஞ்சேனையை வசிப்பிடமாக கொண்ட பெண்ணொருவர் தேவை. 0779795080 2016-09-27 2017-06-27
45881 அழுவளகம் அழுவளகம் ஒன்றிட்கு அலுவலக களங்சிய பகுதிகளில் உதவியாளராக பணிபுரிவதற்கு ஆட்கள் தேவை. 0717306549 2016-09-27 2017-06-27
45870 வேலை நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வேலை உதவியாட்கள் தேவை. 0773600581 2016-09-27 2017-06-27
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில் Open Close
48379 Mainder Wanted offset machine Mainder. 0714343366 2017-02-16 2017-03-02
48378 Pannipitiya Graphics Designer Wanted Graphics Designer for a Advertising Company. 0767774031 2017-02-16 2017-03-02
48325 අත්උදවුකරුවන් අප ආයතනයට අත්උදවුකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112941222 2017-02-15 2017-03-01
48324 සේවකයින් විවිධ තනතරු සඳහා අප ආයතනයට සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776227032 2017-02-15 2017-03-01
48323 මොරටුව ඔපරේටවරු ඕව්සෙට් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඔපරේටවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779517722 2017-02-15 2017-03-01
48322 මයින්ඩර්වරු අප ආයතනයට පළපුරුදු මයින්ඩර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727197714 2017-02-15 2017-03-01
48321 ප්‍රින්ටර්/හෙල්පර් අප ආයතනයට ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටර්/හෙල්පර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718100503 2017-02-15 2017-03-01
48320 සේවකයින් අප ආයතනයට සිලින්ඩර් ඩයි කටින්.චයිනීස් කටර් බයින්ඩින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777516191 2017-02-15 2017-03-01
48319 උකුවෙල මයින්ඩර්වරු අප ආයතනයට KORD මැෂින් මයින්ඩර් /බයින්ඩර් ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. ඔපසාකා ප්‍රින්ටර්ස්,237, වරකාමුර,උකුවෙල. 2017-02-15 2017-03-01
48318 මයින්ඩර් අප ආයතනයට KORD මැෂින් මයින්ඩර් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779094829 2017-02-15 2017-03-01
48317 ඔපරේටවරු අප ආයතනයට kors හයිඩ්ල්බර්ග්/සිලින්ඩර් ගිලටින් මැෂින් මයින්ඩර් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777759735 2017-02-15 2017-03-01
48316 ඔපරේටවරු අප ආයතනයට කෝඩ්මයින්ඩර්/කටර් හෙල්පර් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773109701 2017-02-15 2017-03-01
48315 ඩිසයිනර් අප ආයතනයට ඩිසයිනර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714295794 2017-02-15 2017-03-01
48314 ඔපරේටවරු ඕව්සෙට් ඔපරේටවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714295794 2017-02-15 2017-03-01
45889 கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் அச்சகத்திற்கு முழு நேர கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் தேவை. திறமையை அனுசரித்து மாதம் 20,000 ரூபா வேதனம் தரப்படும். 0714022059 2016-09-27 2017-06-27
45888 டைப் செட்டிங், டிசைனிங் ப்ரின்டிங் நிறுவணம் ஒன்ரிட்கு கம்பியூட்டர் டைப் செட்டிங், டிசைனிங் மற்றும் பைன்டிங் செய்யக்கூடிய ஆண்/பெண் தேவை. 0773165557 2016-09-27 2017-06-27
45887 கிராபிக் டிசைனர் அச்சகத்திற்கு அனுபவமுள்ள கிராபிக் டிசைனர் தேவை. அத்துடன் உதவியாட்களும் தெவை. 0727118732 2016-09-27 2017-06-27
45885 சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் கொழும்பு 13 எமது அச்சகத்திற்கு சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் உடன் தேவை. அழையுங்கள். 0112542430 2016-09-27 2017-06-27
45886 டைபிங் கம்பியூட்டர் டைபிங் தமிழ், ஆங்கிளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும். 755030954 2016-09-27 2017-06-27
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை Open Close
48566 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් අවශ්‍යයි. 0714900292 2017-02-20 2017-03-06
48565 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීමට සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714050987 2017-02-20 2017-03-06
48564 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712809564 2017-02-20 2017-03-06
48563 සේවිකාවක් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777167716 2017-02-20 2017-03-06
48562 සේවකයින් සැලූන් එකකට සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0382293335 2017-02-20 2017-03-06
48558 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774740099 2017-02-20 2017-03-06
48559 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772598585 2017-02-20 2017-03-06
48560 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකකට සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774767191 2017-02-20 2017-03-06
48561 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722922128 2017-02-20 2017-03-06
48557 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා ගැ/පි කොණ්ඩා කැපීම සඳහා බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715339389 2017-02-20 2017-03-06
48556 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776760705 2017-02-20 2017-03-06
48555 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713902123 2017-02-20 2017-03-06
48554 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770819204 2017-02-20 2017-03-06
48553 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763946041 2017-02-20 2017-03-06
48552 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768408791 2017-02-20 2017-03-06
48551 ශිල්පීන් සැලූන් එකක් සඳහා ශිල්පීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0785275176 2017-02-20 2017-03-06
48550 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767474098 2017-02-20 2017-03-06
48549 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773286002 2017-02-20 2017-03-06
48548 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0777934169 2017-02-20 2017-03-06
48547 මාකොළ ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0773340033 2017-02-20 2017-03-06
48546 මාලබේ බාබර් දක්ෂ කොණ්ඩා කපන්නෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0782945165 2017-02-20 2017-03-06
48408 Nawala Beauticians Wanted Female Beauticians for ladies waxing saloon. 0113355804 2017-02-17 2017-03-03
45894 பெண் வேலையாள் எமது சலூனிற்கு அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் பில்லை தேவை. 0776524281 2016-09-27 2017-06-27
45893 சலூன் வேலை சலூன் ஒன்றிட்கு சிங்களம் தெரிந்த ஆண் ஒருவர் தேவை. 0772449778 2016-09-27 2017-06-27
45892 கொழும்பு 5 ஆண் வேலையாட்கள் சலூனிற்கு உடனடியாக ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0773311231, 0712311231 2016-09-27 2017-06-27
45891 முடி திருத்துனர் இளமையான திரமையான முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. கொழும்பு சுற்று புறத்தில் விசேஷம். 0726061805 2016-09-27 2017-06-27
45890 வேலைக்கு ஆட்கள் அழகு நிலையத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. 0777687792 2016-09-27 2017-06-27
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை Open Close
48345 සේවිකාවන් ගැ/පි ඇඳුම් මැසීම සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0770060995 2017-02-15 2017-03-01
48344 ටේලර්වරියන් පළපුරුදු සාම්පල් මැසීම සඳහා ටේලර්වරියන් උවමනායි. 0773029614 2017-02-15 2017-03-01
48343 ටේලර්වරු පිරිමි ඇඳුම් මැසීම සඳහා ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776300600 2017-02-15 2017-03-01
48342 සේවිකාවන් බතික් ඉටි කිරීමට සේවිකාවන් උවමනායි. 0773864647 2017-02-15 2017-03-01
48341 ටේලර්වරු අපගේ ආයතනය සඳහා ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 076881522 2017-02-15 2017-03-01
48340 ගොඩගම සේවිකාවන් ගෙදරට ගෙක ගොස් මැදීමට කැමති ආය සේවිකාවන් උවමනායි. 0711197070 2017-02-15 2017-03-01
48339 සේවිකාවන් ඇඳුම් කැපීමට/මැසීමට සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777589123 2017-02-15 2017-03-01
48338 ටේලර්වරු ඇඳුම් කැපීමට/මැසීමට ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773775498 2017-02-15 2017-03-01
48337 ටේලර්වරු/වරියන් කාන්තාවන්ගේ ඇඳුම් මැසීම සඳහා ටේලර්වරු/වරියන් උවමනායි. 0724418290 2017-02-15 2017-03-01
48336 ටේලවරියක් රෙදි කඩයක් සඳහා කාන්තා ඇඳුමු මැසීමට ටේලවරියක් උවමනායි. 0712181791 2017-02-15 2017-03-01
45899 வேலையாட்கள் தையல் உதவிகு வேலையாட்கள் தேவை.பெண்கள் மாத்திரம். சாப்பாடு, தங்குமிடம் இலவசம். மாதம் 15,000/= வரை. 0770725502 2016-09-27 2017-06-27
45898 யாழ்பானம் லைன் சூப்பர்வைசர் ஆடை தொழிற்சாலைக்கு லைன் சூப்பர்வைசர் தேவை. 0717839975 2016-09-27 2017-06-27
45897 தைக்க நன்கு தைக்க தெரிந்த டெயிலர் ஆண்கள் தேவை. சமபளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0724118893 2016-09-27 2017-06-27
45896 வெட்டி தைக்க தையல் நிலையத்திற்கு தானகவே வெட்டி தைக்க தெரிந்த தங்கி வேலை செய்ய கூடிய டெயிலர் தேவை. 0714896717 2016-09-27 2017-06-27
45895 ஆடைகள் தைக்க புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான ஆடைகள் தைக்க கூடிய நம்பிக்கையான ஒரு பெண் தேவை. 0777577345 2016-09-27 2017-06-27
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர Open Close
45903 தெமட்டகொடை வெல்டிங் பாஸ் வெல்டிங் பாஸ் ஒருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0777431357, 0777865492 2016-09-27 2017-06-27
45902 வெல்டிங் பாஸ் தனியார் நிறுவணமொன்றிட்கு வெல்டிங் பாஸ் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். 0778136527 2016-09-27 2017-06-27
45901 பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152 2016-09-27 2017-06-27
45900 வேலையாட்கள் வாகன சேவிஸ் ஸ்டேஷனிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சகல வசதிகளும் உண்டு. 0777390276 2016-09-27 2017-06-27
45867 வத்தளை வெல்டிங் இரும்புக் கூரை வேலைக்கு வெல்டிங் ஆட்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0776268827 2016-09-27 2017-06-27
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி Open Close
48406 Delivery Wanted Urgently Delivery riders with experience for a well-reputed family restaurant. 0779197661 2017-02-17 2017-03-03
48405 Vacancies Available few Vacancies in our restaurant. 0779197661 2017-02-17 2017-03-03
48404 Haputhale Roomboy Wanted to trained/Untrain Roomboys for Hotel 0114387113 2017-02-17 2017-03-03
48403 Staff Wanted Staff for a Cafe. 0771145007 2017-02-17 2017-03-03
48402 Vacancies Available few Vacancies in our restaurant. 0712733278 2017-02-17 2017-03-03
48401 Ragama Baker Wanted experienced Baker. Salary Rs 50000/= 0725736495 2017-02-17 2017-03-03
48400 Vacancies Available few Vacancies in our company. Salary Between 35000-60000 0727364954 2017-02-17 2017-03-03
48399 Chef Wanted experienced Head Chef. contact@ambalama.lk 0759660529 2017-02-17 2017-03-03
48398 Colombo 5 Cook Wanted experienced Cook/caretaker for a Chairman's residence. Salary 35000/= 0777723300 2017-02-17 2017-03-03
48397 Ethulkotte Vacancies Available few Vacancies in our company. Salary Between 35000-60000 0772264959 2017-02-17 2017-03-03
45906 சமையற்காரர் 10 வருட அனுபவமுல்ல சமையற்காரர் ஒருவர் அனுபவமுள்ள வெயிட்டர் மற்றும் சமையலரை உதவியாலர் தேவை. 0714834840 2016-09-27 2017-06-27
45905 ராகம கோகிமார்கள் ஹோட்டலுக்கு கோகிமார்கள், ரொட்டி, அப்பம் பாஸ்மார்கள் தேவை. 0722244488 2016-09-27 2017-06-27
45904 வேலையாள் அப்பம், ரொட்டி போடத் தெரிந்தவர் தேவை. சம்பளம் 40,000/=. 0770630578 2016-09-27 2017-06-27
45875 கொக்கி ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு கொக்கி ஒருவர் மற்றும் கொத்து பாஸ் ஒருவர் தேவை. 0770444876 2016-09-27 2017-06-27
45874 பேக்கரி வேளையாட்கள் அனுபவமுள்ள பேக்கரி வேளையாட்கள் தேவை. 0774922279 2016-09-27 2017-06-27
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள் Open Close
48483 රියදුරෙකු නිවසක සේවය සඳහා පළපුරුදු රියදුරෙකු උවමනායි. 0777873390 2017-02-19 2017-03-05
48482 රියදුරෙකු නැවතී සේවය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763886364 2017-02-19 2017-03-05
48481 රියදුරෙකු ජල බවුසරයක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722359184 2017-02-19 2017-03-05
48480 කොළඹ රියදුරන් අවට පාරවල් දන්නා ටිපර් රථ සඳහා රියදුරන් උවමනායි. 0773122115 2017-02-19 2017-03-05
48479 රියදුරන් දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකටම භාණ්ඩ බෙදාහැරීම සඳහා රියදුරන් උවමනායි. 0778985507 2017-02-19 2017-03-05
48478 කොළඹ රියදුරෙකු පළපුරුදු අවු 30-45 රියදුරෙකු උවමනායි. 0777584131 2017-02-18 2017-03-04
48477 කොළඹ රියදුරෙකු පදවා පුරුදු බාහිර කරදර වලින් තොර අවු 35-50 රියදුරෙකු උවමනායි. 0767430277 2017-02-18 2017-03-04
48476 රියදුරන් කාර් පැදවීම සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි. 0777886832 2017-02-18 2017-03-04
48475 රියදුරෙකු කාර් පැදවීම සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි. 0774864626 2017-02-18 2017-03-04
48474 රියදුරන්/සහයකයින් කෙහුබුරුසු ආයතනයක් සඳහා රියදුරන්/සහයකයින් අවශ්‍යයි. 0342233242 2017-02-18 2017-03-04
48374 Driver Wanted Driver for Our Taxi Service. 0702732122 2017-02-16 2017-03-02
48373 Driver Wanted Driver for Our Company. Salary Rs. 30000/= Food Allowance 10000/= 0770169070 2017-02-16 2017-03-02
48372 Driver Wanted personal Driver for Our Company Director. 8.30am-5.00pm 0723511965 2017-02-16 2017-03-02
48371 Driver Wanted Driver for car. 0777734856 2017-02-16 2017-03-02
48370 Driver Wanted experienced Driver for Our Company. 0714344959 2017-02-16 2017-03-02
48369 Mt. Lavinia Driver Wanted Driver for Our Company. English Speaking. 0710960848 2017-02-16 2017-03-02
48368 Driver Wanted Driver for leading Home. Call only Monday. 0777708944 2017-02-16 2017-03-02
48367 Colombo Driver Wanted Driver for Importing Home Decor Company. 0115219596 2017-02-16 2017-03-02
48366 Colombo Driver Wanted Driver between 25-55. Heavy vehicle. 4511052 2017-02-16 2017-03-02
45911 சாரதி கொழும்பு தனியார் நிறுவனத்திற்கு முச்சக்கர வண்டி சாரதி உடன் தேவை. 0712733301 2016-09-27 2017-06-27
45910 சாரதி வத்தளை 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனுபவமுள்ள சாரதி தேவை. 0773856376 2016-09-27 2017-06-27
45909 டிரைவர் கோதுமை மா கம்பெனிக்கு ஹெவி வேஹிச்லே டிரைவர் தேவை. கொழும்பு பாதை தெரிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 0775788163 2016-09-27 2017-06-27
45908 கார் டிரைவர் வீட்டு வேலைக்கான கார் டிரைவர் தேவை. வெள்ளவத்தை அருகாமையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 077802498 2016-09-27 2017-06-27
45907 ஓட்டுனர் கொழும்பு ஏற்றுமதி தொழிற்சாலைக்கு 40 அடி கண்டைனர் வாகனத்திற்கு ஓட்டுனர் தேவை. உயர்ந்த சம்பளம் மற்றும் இலவச தங்குமிட வசதி. 0766910245 2016-09-27 2017-06-27
ආරක්ෂක නිලධාරීන් *  Security *  பாதுகாப்பு Open Close
48407 Colombo 03. Officers Wanted Security Officers. 12 hours shift. interview 13-18. The Selva organization (pvt) Ltd, 428,R.A.De Mel,Mw, Colombo 03. 2017-02-17 2017-03-03
45916 பாதுகாப்பு உத்தியோகத ஆண்/பெண் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. 18 - 65 வயது. சம்பளம் + ஓடீ 40,000/= சப்பாடு தங்குமிடம் இலவசம். 0771020619 2016-09-27 2017-06-27
45915 காவளாலி இரவு காவளாலி தேவை. கொழும்பு 0773595215 2016-09-27 2017-06-27
45914 வத்தலை காவலாளர் காவலாளர் தேவை. 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட தங்கக்கூடிய ஒருவர் தேவை. 0727237070 2016-09-27 2017-06-27
45913 பாதுகாவளர் வத்தலை தொழிர்சாலைக்கு பாதுகாவளர் தேவை. 50 வயதுக்கு குறைந்த ஆங்கிள அறிவுடையவர்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். 0727404445 2016-09-27 2017-06-27
45912 பாதுகாவலர் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு பாதுகாவலர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். 50 வயதுக்கு குறைந்தவர்கள். 0727404445 2016-09-27 2017-06-27
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம் Open Close
48413 Vacancies Available Vacancies in our Company for TO. (NCT Civil or Equal) 071742767 2017-02-17 2017-03-03
48412 Colombo 5 Supervisor Wanted Site Supervisor, TO, QS for a construction firm. 0719154684 2017-02-17 2017-03-03
45919 மாத்தலை வேலையாட்கள் கட்டிடப்பொருல் உற்பத்தி நிறுவணம் ஒன்றிட்கு ஆண்/பெண் இருவர் தங்கி வேலை பார்க்க தேவை. 0716516201 2016-09-27 2017-06-27
45918 மேசன் பாஸ் மேசன் பாஸ் மற்றும் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0725582889 2016-09-27 2017-06-27
45917 மேசன் பாஸ் கட்டிட கம்பெனிக்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் லேபர்ஸ் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0728013100 2016-09-27 2017-06-27
45869 தெஹிவளை மேசன்மார் மேசன்மார் கையுதவியாளர்கள் நீண்ட நாள் வேலைக்கு தேவை. 0726755639 2016-09-27 2017-06-27
45868 ஊளியட்கள் கட்டிட நிர்மான நிறுவனம் ஒன்றிற்கு ஊளியட்கள் தேவை. 0772984998 2016-09-27 2017-06-27
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை Open Close
48409 Ahangama Trainees Wanted tea field factory Trainees for a tea rubber estate. Salary Rs. 12000 with meals and lodging. malings@bellmail.lk 2017-02-17 2017-03-03
48357 සේවකයින් ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0771094257 2017-02-15 2017-03-01
48356 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් පු/නු අවු 18-50 සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0775559560 2017-02-15 2017-03-01
48355 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා පු/නු සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0774916016 2017-02-15 2017-03-01
48354 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් පු/නු අවු 18-55 සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0776060484 2017-02-15 2017-03-01
48353 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා පු/නු සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0716998085 2017-02-15 2017-03-01
48352 සේවක සේවිකාවන් විවිධ නගර වලින් පු/නු සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0778833977 2017-02-15 2017-03-01
48351 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් පු/නු අවු 18-55 සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0776838236 2017-02-15 2017-03-01
48350 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් පු/නු අවු 18-45 සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0774849815 2017-02-15 2017-03-01
48349 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් පු/නු අවු 18-50 සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0771583717 2017-02-15 2017-03-01
48348 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා පු/නු අවු 18-35 සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0774310192 2017-02-15 2017-03-01
45923 ஊழியர்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு ஊழியர்கள் தேவை. உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0115339002 2016-09-27 2017-06-27
45922 வேலையாட்கள் பிரபல தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. 0766910244 2016-09-27 2017-06-27
45921 வேலைக்கு பெண்கள் பொதியிடல் வேலைக்கு பெண்கள் தேவை.நூல், கிலோஸ் வயது 18 - 30. சம்பளம் 15,000 - 23,000. உணவு, த்ங்குமிடம் குறைந்த விலையில். 0715222967 2016-09-27 2017-06-27
45920 வேலையாட்கள் ஜேம், பிச்கட், பால்மா உற்பத்தி நிலையத்டிற்கு ஆண்/பெண் 4. இனைத்துக்கொள்ளப்படுவர். அழையுங்கள். 0765433264 2016-09-27 2017-06-27
45873 வேலையாட்கள் தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. மாத சம்பளம் 30,000. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0750265707 2016-09-27 2017-06-27
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி Open Close
48503 ගෘහ සේවිකා නිවසක සේවයට අවු 50 අඩු ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0768224545 2017-02-19 2017-03-05
48502 ගෘහ සේවිකා නිවසක සේවයට උදේ පැමිණ සවස යාම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718077836 2017-02-19 2017-03-05
48501 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777326020 2017-02-19 2017-03-05
48500 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවයට අවු 40 අඩු ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0719123470 2017-02-19 2017-03-05
48499 ගෘහ සේවිකා නිවසක සේවයට හා දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0712716127 2017-02-19 2017-03-05
48498 ගම්පහ ගෘහ සේවිකා නිවසක සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773745335 2017-02-19 2017-03-05
48497 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවයට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 077364363 2017-02-19 2017-03-05
48496 කොට්ටාව ගෘහ සේවිකා නිවසක සේවයට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777749672 2017-02-19 2017-03-05
48495 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777802453 2017-02-19 2017-03-05
48494 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0721342479 2017-02-19 2017-03-05
48493 ගෘහ සේවිකා කුඩා දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0774928553 2017-02-19 2017-03-05
48492 ගෘහ සේවිකා නිවසක සේවයට නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777619824 2017-02-19 2017-03-05
48491 ගෘහ සේවිකා අවු 2 දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0712775394 2017-02-19 2017-03-05
48490 ගෘහ සේවිකා නිවසක සේවයට හා අවු 2 දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0770522509 2017-02-19 2017-03-05
48489 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0112638152 2017-02-19 2017-03-05
48488 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714400123 2017-02-19 2017-03-05
48487 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0712821445 2017-02-19 2017-03-05
48486 ගෘහ සේවිකා නිවසක් සඳහා ඉවීමට ගෘහ සේවිකාවන් උවමනායි. 0252235664 2017-02-19 2017-03-05
48485 ගෘහ සේවක ස්වාමියා පමණක් සිටින නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවකයෙකු උවමනායි. 0718300624 2017-02-19 2017-03-05
48484 ගෘහ සේවිකා නිවසක් සඳහා මැදිවියේ ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0710490272 2017-02-19 2017-03-05
48396 Colombo 8 Housemaid Wanted Housemaid urgent for Indian family food and lodging. No 8-4/2, Gulfwing, 153, Elvitigala Mw,Colombo 8. 2017-02-17 2017-03-03
48395 Nattandiya Male/Female Wanted Male/Female capable of cooking in required for a home. 0767182615 2017-02-17 2017-03-03
48394 Kandy Housemaid Wanted Housemaid. Salary Rs. 30000/= 0812228182 2017-02-17 2017-03-03
48393 Nugegoda Housemaid Wanted Housemaid. stay and work around 30 years,ironing,cleaning and cooking. 0774214414 2017-02-17 2017-03-03
48392 Nugegoda Attendants Wanted kind experienced Attendants to look after patients with care. 0777486410 2017-02-17 2017-03-03
45928 கொழும்பு பணிப்பெண் தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு பணிப்பெண்ணும் ஒரு பையனும் தேவை. 0729233353 2016-09-27 2017-06-27
45927 பணிப்பெண் வயதான ஒருவரை பார்து கொள்ள 50 - 60 வயதுக்குற்பட்ட பெண் ஒருவர் தேவை. அடையாள அட்டையுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0776969610 2016-09-27 2017-06-27
45926 பணிப்பெண் 3பேர் கொண்ட குடும்பமொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய நன்கு சமைக்க தெரிந்த 35 வயதுக்குற்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 15,000 - 20,000. 0777125981 2016-09-27 2017-06-27
45925 வீட்டு பணிப்பெண் வீட்டில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு வீட்டு பணிப்பெண் தேவை. 0777165154 2016-09-27 2017-06-27
45924 வேலயாள் வீட்டை துப்புரவாக்கி இஸ்திரி போடல் உணவு பரிமாரல் என்பனவற்றில் அனுபவமுள்ள 30 - 40 வயதிற்கு இடைபட்ட ஆண் தேவை. 0777585998 2016-09-27 2017-06-27
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள் Open Close
48545 කම්කරු පවුලක් කුකුළ ෆාම් එකක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0774150507 2017-02-20 2017-03-06
48544 කම්කරු පවුලක් බිත්තර ෆාම් එකක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0770659160 2017-02-20 2017-03-06
48543 කම්කරු පවුලක් කුකුල් ගොවිපලක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0778652025 2017-02-20 2017-03-06
48542 කම්කරු පවුලක් වගාවක් සහිත ඉඩමක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0718110458 2017-02-20 2017-03-06
48526 කම්කරුවන් කුකුල් බිත්තර ගොවිපලක් සඳහා කම්කරුවන් උවමනායි. 0777842455 2017-02-20 2017-03-06
48541 ගම්පහ සේවකයෙකු වත්තක නැවතී සේවය කිරීමට සේවකයෙකු උවමනායි. 0772961094 2017-02-20 2017-03-06
48540 සේවකයෙකු කැත්තේ උදැල්ලේ වැඩ කළ හැකි සේවකයෙකු උවමනායි. 0718441901 2017-02-20 2017-03-06
48539 කම්කරු පවුලක් කිකිළි ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0778819053 2017-02-20 2017-03-06
48538 කම්කරු පවුලක් කුකුළු ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0774150507 2017-02-20 2017-03-06
48537 කම්කරු පවුලක් පොල් අක්කර 8 ඉඩමක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0718499175 2017-02-20 2017-03-06
48536 කම්කරු පවුලක් බිත්තර දමන කිකිළියන් සිටින ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0776041964 2017-02-20 2017-03-06
48535 කම්කරු පවුලක් මල් පැළ තවානක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0725352433 2017-02-20 2017-03-06
48534 කම්කරු පවුලක් කිරි කැපීම සඳහා කම්කරු යුවලක් උවමනායි. 0724650982 2017-02-20 2017-03-06
48533 කම්කරු යුවලක් පොල් වත්තක් සඳහා පවුල් බරින් තොර කම්කරු යුවලක් උවමනායි. 0727311282 2017-02-20 2017-03-06
48532 සේවකයින් ඌරන් ඇති කරන ගොවිපළක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0723871800 2017-02-20 2017-03-06
48531 කම්කරු යුවලක් ඉඩමක නැවතී වතු වැඩ කිරීමට කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0112923333 2017-02-20 2017-03-06
48530 සේවකයෙකු වත්තක නැවතී සේවය කිරීමට සේවකයෙකු උවමනායි. 0757822833 2017-02-20 2017-03-06
48529 කම්කරු යුවලක් කුඩා පොල් වත්තක් බලා ගැනීම සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි 0718269875 2017-02-20 2017-03-06
48528 කම්කරු පවුලක් කුඩා පොල් වත්තක් බලා ගැනීම සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0716367229 2017-02-20 2017-03-06
48527 කම්කරු යුවලක් කුකුල් ගොවිපලක් සඳහා කම්කරු යුවලක් උවමනායි. 0771686485 2017-02-20 2017-03-06
48525 කම්කරු යුවලක් පොල් ඉඩමක් බලා ගැනීම සඳහා කම්කරු යුවලක් උවමනායි. 0372275524 2017-02-20 2017-03-06
48430 කම්කරුවන් තේ සිටවීමට දන්නා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0726091941 2017-02-17 2017-03-03
48429 කම්කරු පවුලක් කුකුල් ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768798374 2017-02-17 2017-03-03
48428 කම්කරු පවුලක් පොල් ඉඩමක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715822777 2017-02-17 2017-03-03
48427 කිරිබත්ගොඩ කම්කරුවන් කුලී වැඩ සඳහා නිරෝගී කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777789380 2017-02-17 2017-03-03
48426 ගම්පහ කම්කරු පවුලක් කුඩා පොල් ඉඩමක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718269875 2017-02-17 2017-03-03
48425 සේවකයින් උෟරන් ඇති කරන ගොවිපළක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0728314575 2017-02-17 2017-03-03
48424 කම්කරුවෙකු එළවලු වගාවට දක්ෂ කම්කරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712793449 2017-02-17 2017-03-03
48423 කම්කරු පවුලක් කුකුල්/ඌරු ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776177152 2017-02-17 2017-03-03
48422 කම්කරු පවුලක් කුකුල් ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773116406 2017-02-17 2017-03-03
48421 කම්කරු පවුලක් කුකුල් ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778546459 2017-02-17 2017-03-03
48420 කම්කරු පවුලක් කුකුල් ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718304299 2017-02-17 2017-03-03
48419 කම්කරු පවුලක් පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777048447 2017-02-17 2017-03-03
45934 ஊழியர்கள் நந்தன வர்த்தக நிலையத்திற்கு ஆண் ஊழியர்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். 0756107933 2016-09-27 2017-06-27
44161 மேசன் பாஸ் தனியார் கட்டிடத்திற்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் கூலி ஆட்கள் தேவை. தகுந்த சம்பளம் வழங்கப்படும். 0773224335 2016-09-27 2017-06-27
44162 வெள்ளவத்தை வேலையாட்கள் கார் வாஷ்ற்கு கார் கழுவுவதற்கு வேலையாட்கள் தேவை 0712388478 2016-09-27 2017-06-27
44163 கம்பகா ஊழியர் சன்ரைஸ் ஸ்டேல் நிறுவணத்திற்கு ஊழியர் தேவை. உணவு, தங்குமிடத்துடன் சம்பளம். 25,000/=. 0765304533 2016-09-27 2017-06-27
44164 ஊழியர்கள் இரப்பர் புஷ் வேலைத்தளத்கிற்கு ஊழியர்கள் தேவை. உயர் சம்பளம். 0720547036 2016-09-27 2017-06-27
විවිධ *  Other *  வேறு Open Close
45933 வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் காட் போட் தயாரிக்கும் நிறுவணத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. 18 - 25 வயது வரை. காலை பகல் உணவு வழங்கப்படும். தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும். 0766554624 2016-09-27 2017-06-27
45932 சுத்திகரிப்பாளர் ஒட்டோ மொபைல் நிறுவணத்திற்கு சுத்திகரிப்பாளர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0770023677 2016-09-27 2017-06-27
45931 கொழும்பு 13 வேலை வாய்ப்பு ஆண்/பெண் உடனடி வேலை வாய்ப்பு தகைமை. ஓ எல் கணித பாடம் உற்பட 6 பாடங்களில் சித்தி, வெளிநாடு பயிற்சியோடு உயர் வருமானம். 0773656246 2016-09-27 2017-06-27
45930 துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகம் கல்வி நிறுவணமொன்றிட்கு துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகிப்பதற்கு 18 - 50 வயதுக்கு உற்பட்டவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777844133 2016-09-27 2017-06-27
45929 கஸ்டமர் கெயார் பிரபல கேட்டரிங் நிறுவணத்திற்கு கஸ்டமர் கெயார் ஆண்கள் தேவை. வயது 20 - 30. மூன்று வேலை உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். சிறந்த சம்பளம். உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0773114737 2016-09-27 2017-06-27
45872 காஸ் கட்டர் காஸ் கட்டர் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0776933307 2016-09-27 2017-06-27
45871 கடவத்தை வேலையாட்கள் மரக்கறி கடை ஒன்றிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம 30,000. 0112975115 2016-09-27 2017-06-27
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom